دریچه های هیدرومکانیکال مجتمع پرورش میگو بندر ریگ سد خسویه داراب سد خسویه داراب دریچه های هیدرومکانیکال مجتمع پرورش میگو بندر ریگ سد خسویه داراب احداث شبکه جمع آوری شهرک گلدشت حافظ شیراز
دریچه های هیدرومکانیکال مجتمع پرورش میگو بندر ریگ1 سد خسویه داراب2 سد خسویه داراب3 دریچه های هیدرومکانیکال مجتمع پرورش میگو بندر ریگ4 سد خسویه داراب5 احداث شبکه جمع آوری شهرک گلدشت حافظ شیراز6


سد تنظيمي ملاصدرا


منطقه سد تنظيمي سربست در امتداد جاده شيراز- مرودشت و پس از انشعاب از محل سد درودزن و در امتداد رودخانه كر به فاصله حدود 45 كيلومتري آن واقع است.
سد تنظيمي مذكور آب خروجي از نيروگاه سد ملاصدرا كه در 25 كيلومتري بالا دست روستاي سربست واقع است با دبي حدود 52 مترمكعب بر ثانيه براي توليد برق پيك روزانه بين 5 تا 6 ساعت در روز دريافت مي نمايد.خروجي آن به طور مستمر حدود12/2 متر مكعب بر ثانيه خواهد بود .
1- اهداف اساسي احداث سد
تنظيم آب خروجي از نيروگاه ملاصدرا كه با دبي حدود 52 متر مكعب بر ثانيه در مدت زمان توليد برق پيك خارج مي شود كه نياز به حجم ذخيره دارد و اين ذخيره سازي با نصب دريچه هاي روي سر ريز تامين مي شود.
- بهره برداري حداكثر و بهينه از جريان رودخانه كر در طول سال
- انحراف مطمئن جريان رودخانه به منظور تامين دبي مورد نياز اراضي كشاورزي
- عدم نياز به احداث ساليانه سر دهانه هاي موقت و احداث كانال اصلي ساحل چپ و راست
- جلوگيري از تخريب و پر شدن كانال هاي انتقال در جريان هاي سيلابي رودخانه
- افزايش رقوم سطح آب به منظور امكان آبرساني ثقلي و تامين دبي مطمئن آب مورد نياز به منظور آبياري مناسب در شرايط پايداربا توجه به نقش ذخيره سازي آب در سد ملاصدرا.
2-اجزاي طرح
بر اساس نتايج مطالعات انجام شده اجزاي اصلي طرح بدين شرح ارائه مي گردد.

  • نوع سد تنظيمي ، بتني ثقلي با سر ريز اوجي و ده دستگاه دريچه قطاعي با ابعاد حدود 4*8 متر مي باشد.
  • عمل آبگيري توسط دو آبگير كه هريك با زاويه قائم نسبت به محور سد در ساحل چپ و راست سد تنظيمي واقع گرديده اند،به صورت ثقلي صورت مي پذيرد.مجموع دبي تنظيمي كانال ها بالغ بر 12/2 متر مكعب بر ثانيه بوده و ميزان آبگيري از تكيه گاه راست و چپ به ترتيب برابر با 3/5و 8/7 مترمكعب بر ثانيه مي باشد.
  • كانال رسوب زدايي و دريچه تخليه رسوب براي جلوگيري از ورود رسوبات شن و ماسه به كانال آبرساني پيش بيني شده است.
  • احداث پل دسترسي به دريچه ها براي بهره برداري و نگهداري از دريچه ها و سهولت دسترسي به دو طرف ضروري است .بدين منظور بين دو ساحل رودخانه،پل سرويس بتني بر روي تاج سد پيش بيني شده است.