دریچه های هیدرومکانیکال مجتمع پرورش میگو بندر ریگ سد خسویه داراب سد خسویه داراب دریچه های هیدرومکانیکال مجتمع پرورش میگو بندر ریگ سد خسویه داراب احداث شبکه جمع آوری شهرک گلدشت حافظ شیراز
دریچه های هیدرومکانیکال مجتمع پرورش میگو بندر ریگ1 سد خسویه داراب2 سد خسویه داراب3 دریچه های هیدرومکانیکال مجتمع پرورش میگو بندر ریگ4 سد خسویه داراب5 احداث شبکه جمع آوری شهرک گلدشت حافظ شیراز6

نقشه در سایز اصلی
ایمیل
توضیحات