دریچه های هیدرومکانیکال مجتمع پرورش میگو بندر ریگ سد خسویه داراب سد خسویه داراب دریچه های هیدرومکانیکال مجتمع پرورش میگو بندر ریگ سد خسویه داراب احداث شبکه جمع آوری شهرک گلدشت حافظ شیراز
دریچه های هیدرومکانیکال مجتمع پرورش میگو بندر ریگ1 سد خسویه داراب2 سد خسویه داراب3 دریچه های هیدرومکانیکال مجتمع پرورش میگو بندر ریگ4 سد خسویه داراب5 احداث شبکه جمع آوری شهرک گلدشت حافظ شیراز6

احداث بندهاي انحرافي،كانالهاي وابسته و ساماندهي
بخشي از زهكش اصلي دشت آسپاس


دشت آسپاس يكي از دشت هاي ناحيه شمالي استان فارس مي باشد.اين دشت در 45 كيلومتري جنوب غربي شهرستان اقليد و 150 كيلومتري شمال شرقي شيراز (از طريق محور درودزن) واقع شده است. دشت آسپاس از نظر اقليم شناسي از غرب به شرق از محدوده نيمه مرطوب سرد به سمت مديترانه اي تا نيمه خشك سرد متغير است  .
موضوع پيمان عبارت است از :

  • احداث 7 بند انحرافي به نامهاي: فرجينه، شهر آشوب ،انگكبان، اشكفت خان، حسن آباد،جدول نو و اسپهري.
  • احداث كانالهاي آبرسان ذوزنقه اي لاينينگ شده مجموعاً به طول 66223 متر .
  • ساماندهي بخشي از زهكش اصلي دشت آسپاس به طول تقريبي 18 كيلومتر .
  • احداث 3 پل بتني سه دهانه و ابنيه هاي مربوطه.